Amanda Glen

Amanda Glen is VP of strategy at Flashtalking.